Targ Smaku

Informujemy, że z dniem 21.03.2018 ustateczniamy serwis targsmaku.pl.
Ustatecznienie serwisu oznacza brak możliwości logowania do serwisu oraz dodawania nowych przepisów. Jeżeli chcesz usunąć swój przepis z targsmaku.pl, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta kontakt@targsmaku.pl

 

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Serwis Targ Smaku jest wyłączną własnością spółki Grupa Onet.pl S.A., z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 (31-462 Kraków) zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763 kapitał zakładowy / wpłacony Spółki: 7 580 648,00 zł, NIP: 734-00-09-469, zwanej dalej Onet.

2. Funkcjonowanie Serwisu Targ Smaku odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu Targ Smaku (w tym aplikacji umożliwiającej korzystanie z Serwisu).

4. Przed skorzystaniem z Serwisu Targ Smaku należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Targ Smaku, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

II DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.

Portal Onet – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością spółki Grupa Onet.pl S.A. lub przez nią wykorzystywane i dostępne pod adresem www.onet.pl lub pod innym adresem będącym własnością spółki Grupa Onet.pl S.A. lub przez nią wykorzystywanym.

Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Targ Smaku, w szczególności poprzez dodanie prowadzonego przez siebie Bloga do Serwisu.

Serwis Targ Smaku, Serwis - wyodrębniona część Portalu Onet, zlokalizowana pod adresem http://targsmaku.pl

Materiały – wszelkie teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki filmowe, dźwiękowe i inne) publikowane w Serwisie Targ Smaku przez Użytkownika. Materiałami są w szczególności przepisy kulinarne publikowane w Serwisie przez Użytkownika i treści publikowane przez niego na Blogu. 

Blog – blog prowadzony przez Użytkownika, który został przez Użytkownika w procedurze dostępnej w Serwisie dołączony do zasobów Serwisu i udostępniany poprzez Serwis.

III ZASADY OGÓLNE

1. Uczestnictwo i korzystanie z Serwisu Targ Smaku jest nieodpłatne, tj. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z Serwisu oraz nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie za uczestnictwo w Serwisie, w szczególności za przesłane i zamieszczone tam Materiały, włączone do Serwisu Blogi i ewentualne późniejsze ich wykorzystanie przez Onet stosownie do zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Onet rozpoczyna świadczenie Usługi Targsmaku.pl od momentu, w którym Użytkownik potwierdzi rejestrację do Usługi klikając na link aktywujący przesłany przez Onet w wiadomości „Aktywuj konto” na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta, a następnie zaloguje się do Konta, co oznacza żądanie rozpoczęcia świadczenia Usługi (dostarczania treści cyfrowych),  

3. Serwis Targ Smaku umożliwia:
- przeglądanie i ocenę treści opublikowanych w Serwisie przez Użytkowników lub zamieszczonych tam przez Onet,

- włączanie do Serwisu Blogów, w tym w szczególności Blogów o charakterze kulinarnym, zawierających propozycje przepisów na dania i potrawy lub poświęconych przygotowywaniu posiłków, co umożliwi Użytkownikom zapoznawanie się z treścią Blogów,

- dzielenie się z osobami trzecimi informacjami na temat treści zamieszczonych w Serwisie Blogów i Materiałów.
4. Użytkownik, włączając do Serwisu jakiegokolwiek Bloga, upoważnia Onet do:
- dodania informacji o Blogu w Serwisie i publicznego prezentowania Bloga w ramach Serwisu,

- zapisywania Bloga i zawartych w nim Materiałów w pamięci komputerowej;

- publikowania i rozpowszechniania Bloga i zawartych w nim Materiałów w sieci Internet (w tym przede wszystkim w Portalu Onet) z podaniem udostępnionych Onet danych dot. autora Bloga/Materiału.

- umieszczania Bloga i zawartych w nim Materiałów w bazach danych;

- prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Bloga i zawartych w nim Materiałów, w tym zmian wymaganych przez specyfikę medium internetowego;

- publiczne udostępnianie danego Bloga i zawartych w nim Materiałów z podaniem udostępnionych Onet danych dot. autora Bloga/Materiału;

5. Opisane w ust. 3 Regulaminu uprawnienia uważać należy w razie wątpliwości za licencję dotyczącą odpowiednich pól eksploatacji. Licencja ta jest nieodpłatna, niewyłączna, nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz zostaje udzielona dla danego Bloga i zawartych w nim uprzednio Materiałów w momencie jego przesłania do Serwisu przez Użytkownika, zaś w przypadku kolejnych dodanych w Blogu Materiałów – w momencie ich dodania. Licencja obejmuje prawo do udzielenia sublicencji w pełnym zakresie licencji.

6. Użytkownik może oznaczyć Bloga i zawarte w nim Materiały imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem. W takim wypadku Onet będzie zobowiązany do oznaczenia publikowanego w Serwisie Bloga i Materiału wskazanym imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem. Użytkownik, podając imię bądź nazwisko oświadcza, iż jest ono zgodne z prawdą.

7. Poprzez dodanie Bloga do Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na bieżącą aktualizację prezentacji tego Bloga w Serwisie przez Onet w taki sposób, by odpowiadała ona aktualnej treści tego Bloga. Powyższe oznacza, iż w przypadku, gdy Użytkownik doda w Blogu nowy Materiał lub zmodyfikuje Materiał udostępniony uprzednio, Materiał ten lub odpowiednio jego modyfikacja może zostać automatycznie udostępniona poprzez Serwis.

8. Nie jest możliwe wprowadzenie przez Użytkownika do Serwisu jakichkolwiek Materiałów poza Blogiem. Użytkownik chcąc publikować Materiały w Serwisie może to zrobić wyłącznie poprzez dodanie Bloga do Serwisu i następnie publikowanie danych treści na tym Blogu.

9. Blogi i Materiały dodane przez Użytkownika do Serwisu podlegać mogą ocenie Użytkowników.

10. W ramach Serwisu organizowane mogą być akcje okolicznościowe, promocyjne, konkursy itp.

11. Interoperacyjność treści cyfrowych (aplikacja i pozostałe narzędzia informatyczne Serwisu. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest: posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych (Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows))  umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, niezbędne jest  korzystanie z przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (np. Local Storage) oraz JavaScript, systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub nowsze wersje, przepustowość połączeń internetowych co najmniej 700 kilobitów/s, Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Zaleca się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika należy zwrócić się do Administratorów korzystając z adresu e-mail: kontakt@targsmaku.pl

IV PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
- nie używania w Blogach i Materiałach nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
- działania w sposób nie naruszający praw innych osób (w tym innych Użytkowników), w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz praw do wizerunku,

- nie przekazywania do Serwisu Targ Smaku materiałów reklamowych lub zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,
- nie podejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Serwisu Targ Smaku.

2. Ilość Blogów i Materiałów zamieszczanych w Serwisie oraz czas przechowywania Materiałów w Serwisie nie są ograniczone. Onet zastrzega sobie jednak w przyszłości prawo do wprowadzenia ograniczeń czasowych, ilościowych i jakościowych, o czym poinformuje Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Przekazując Blogi i  Materiały do publikacji w Serwisie Targ Smaku Użytkownik oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tych Blogów i Materiałów, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub odpowiednia licencja umożliwiająca zamieszczenie Blogów i Materiałów w Serwisie stosownie do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie, zaś treść ww. Blogów i zawartych w nich Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów, dobrych obyczajów ani jakichkolwiek praw bądź dóbr osób trzecich.

4. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Onet z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie w Serwisie jakiegokolwiek Bloga bądź Materiału przekazanego stosownie do niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

5. Onet niezwłocznie powiadomi Użytkownika o zaistnieniu faktu opisanego w ust. 4 powyżej.

6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przekazywanie do publikacji w Serwisie Blogów i Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów. Powyższe ograniczenia odnoszą się do wszystkich typów Materiałów przekazywanych do publikacji w Serwisie.

7. Wypowiedzenie – usunięcie konta. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto z Serwisu Targ Smaku według wskazówek wskazanych w Pomocy. Wraz z usunięciem Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

V PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

2. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. zgodnie z pkt. III.2. Regulaminu.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien skorzystać z opcji usunięcia Bloga i Konta z Serwisu opisanych w Pomocy. Po otrzymaniu decyzji o odstąpieniu od umowy, Onet informuje że Użytkownik powinien samodzielnie skorzystać z mechanizmów usunięcia Bloga i Konta z Serwisu.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Onet niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik  otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Onet został  poinformowana o odstąpieniu od umowy.

VI PRAWA I OBOWIĄZKI ONET

1. Onet zastrzega sobie prawo do:

- oznaczania i kategoryzowania treści dostępnych w ramach Blogów i zawartych w nich Materiałów oraz zmiany kategorii przypisanych danym Materiałom przez Użytkowników,

- promowania wybranych Materiałów i Blogów w Portalu Onet i w innych mediach,

- organizacji w ramach Serwisu akcji, konkursów itp. w tym także dotyczących podmiotów trzecich lub przez nie sponsorowanych,

- usunięcia z Serwisu Blogów, których treść nie jest związana z charakterem Serwisu (nie zawierająca treści kulinarnych itp.)
- okresowego wyłączania Serwisu Targ Smaku po uprzednim powiadomieniu Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem,
- skasowania każdego Bloga i Materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem,
- zaprzestania świadczenia usługi Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu Onet z odpowiednim wyprzedzeniem.

VII POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Onet informuje, iż podczas korzystania z Serwisu Targ Smaku w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji, w tym Serwisu Targ Smaku.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Pełna treść dokumentu Polityka Ochrony Prywatności Onet dostępna jest dla wszystkich Użytkowników na stronie http://www.onet.pl/prywatnosc/.

3. Onet zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.VIII REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)

1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu Targ Smaku przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kontakt@targsmaku.pl lub listownie na adres: Grupa Onet.pl S.A., ul. Pilotów 10; 31-426 Kraków.

3. Onet rozpatrzy reklamację w terminie 14-tu dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

5. Onet zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3 powyżej – o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Onet (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Onet ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane Serwisem Targ Smaku prosimy kierować na adres: kontakt@targsmaku.pl lub listownie na adres: Grupa Onet.pl S.A., ul. Pilotów 10; 31-426 Kraków. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: kontakt@targsmaku.pl lub listownie na adres: Grupa Onet.pl S.A., ul. Pilotów 10; 31-426 Kraków.

2. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika komputera z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę MS Internet Explorer lub inną porównywalną przeglądarkę.

3. Do korzystania z Serwisu w pełnej funkcjonalności może być konieczne ustalenie w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu Cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL bądź obsługi aplikacji JavaScript.

4. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu treści bezprawnych.

5. W sprawach związanych z Serwisem bądź Regulaminem właściwe jest prawo polskie.

Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Targ Smaku (dostarczanie treści cyfrowych) zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli rozpoczęcie świadczenia Usługi rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez ONET o utracie prawa odstąpienia od umowy. Rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Onet za wyraźna zgoda Użytkownika rozpoczyna się od momentu, w którym Użytkownik potwierdzi rejestrację do Usługi klikając na link aktywujący przesłany przez Onet w wiadomości „Aktywuj konto” na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta i zaloguje się do Konta.

X MOŻLIWOŚĆ POZASĄDOWA I SĄDOWA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Spory pomiędzy Onet a konsumentem (Użytkownikiem) dotyczące Usługi mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U.  z 2009r. Nr  151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

2. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

XI INFORMACJE O KODEKSACH DOBRYCH PRAKTYK, DO KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁ ONET

Onet informuje, że przystąpił do większości kodeksów dobrych praktyk w ramach członkowstwa w organizacji pracodawców Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie ( IAB Polska), których treść ze wskazaniem sygnatariuszy, dostępna jest pod adresem: http://iab.org.pl/standardy-i-dobre-praktyki/

XII ZMIANY REGULAMINU

1. Onet, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa.

2. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.